Polityka Prywatności / Polityka Cookies / Regulamin / Usługi

Pod poniższym linkiem znajdziesz następujące dokumenty:

Polityka Prywatności witryny

Polityka Cookies witryny

Regulamin produktu Smart Protect, produktów edukacyjnych oraz sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z produktu Smart Protect, produktów edukacyjnych udostępnianych za darmo oraz przeznaczonego do ich zakupu lub aktywacji Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym app.mailingr.com/dashboard, prowadzonego przez Kancelaria IRBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000899399, NIP 6342995762, REGON: 38886555800000.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców, jak i do Przedsiębiorców o cechach konsumenta korzystających ze Sklepu i określa również zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

Produkt Smart Protect zakłada kompleksową obsługę przedsiębiorcy z zakresu prowadzenia biznesu. 

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca/Kancelaria – Kancelaria IRBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000899399, NIP 6342995762, REGON: 38886555800000. 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – osoba mająca wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego. 
 6. Partner – użytkownik produktu Smart Protect, który wypełnił formularza na stronie app.mailingr.com/dashboard, podał wymagane dane, zaakceptował regulamin usługi oraz podpiął kartę (subskrypcja).
 7. uchacz – użytkownik produktów edukacyjnych udostępnionych za darmo na stronie app.mailingr.com/dashboard. 
 8. Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. 
 9. Elavon.pl –  Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. 
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym app.mailingr.com/dashboard. 
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 12. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 13. Abonament – dostęp do produktu Smart Protect warunkowany ściągnięcia z karty płatniczej co 30 dni opłaty abonamentowej za pośrednictwem pośrednika Elavon.pl. 
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 15. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 18. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 19. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 20. Produkty edukacyjne udostępniane za darmo materiały VIDEO o charakterze edukacyjnym udostępnianie bez uiszczania kwoty aktywacyjnej i bez naliczania opłaty abonamentowej na okres 30 dni. 
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
 22. Okres Rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu (30 dni), objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas nieoznaczony, w którym Partner posiada dostęp do Produktu Smart Protect oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę. 
 23. Kwota aktywacyjna – jednorazowa kwota aktywacji usługi, podana podczas wyceny indywidualnej lub grupowej.   
 24. Opłata abonamentowa – indywidualnie ustalanaopłata za abonament, pobierana co 30 dni. 
 25. Aneks – dokument, który stanowi integralną część umowy, w przypadku konieczności jego podpisania po zaakceptowaniu regulaminu w celu ustalenia indywidualnych warunków produktu Smart Protect.  

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Al. Wojciecha Korfantego 125A, 40-156 Katowice. 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: support@zarabiajnapasji.com. 
 3. Messenger sprzedawcy: @ZarabiajNaPasji. 
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 884 833 885
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 
 6. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 16:00. 

§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies. 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 
 7. Sprzedawca nie przechowuje danych z kart płatniczych. 
 8. W przypadku wypowiedzenia abonamentu Smart Protect i chęci ponownego zakupu produktu Smart Protect Klient każdorazowo traktowany jest jak nowy Klient, tj. zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej oraz poddania się gruntownemu audytowi. 
 9. Opłata aktywacyjna jest obowiązkowa, chyba, że użytkownik został zwolniony z opłaty.Ceny abonamentu ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość placówek oraz zakres prac.  Partner ma obowiązek podania prawdziwych danych. W przypadku podania niewłaściwej liczby placówek bez konsultacji z Kancelarią w celu wprowadzenia w błąd, Kancelaria zastrzega sobie prawo do niepodjęcia dalszych rozmów partnerskich ze względu na utratę zaufania do Partnera. 
 10. W przypadku zakupu produktu Smart Protect Sprzedawca nie oferuje usługi zawieszenia lub zamrażania abonamentu. 
 11. W sytuacjach jednostkowych, związanych z oceną dowolnej ze Stron, wskazującej na to, że produkt nie jest użyteczny dla Partnera, Sprzedawca sam może zaproponować rozwiązanie umowy lub wystąpi z prośbą do Partnera o informacje, jakiego rodzaju usług/produktów obecnie potrzebuje. Sprzedawca takie sytuacje będzie traktował indywidualnie na podstawie oceny jaki produkt zamiennie może dostarczyć Partnerowi. W przypadku braku akceptacji dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 
 12. Opłata za produkt Smart Protect może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłaty. Zmiana opłaty może nastąpić w przypadku wzrostu cen wykonywania usług świadczonych w ramach Smart Protect. 
 13. Kancelaria informuje, na trwałym nośniku, w szczególności drogą elektroniczną Partnera o zakresie wprowadzonych zmian dotyczących zmiany opłaty za produkt Smart Protect nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie nowej opłaty. 
 14. Partner ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian dotyczących zmiany opłaty za produkt Smart Protect: 
 • wypowiedzieć Umowę na produkt Smart Protect ze skutkiem natychmiastowym, 
 • zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy na produkt Smart Protect, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej opłaty za produkt Smart Protect, 
 • brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wybrać pakiet Smart Protect i wypełnić Formularz rejestracji, zaakceptować regulamin oraz podpiąć kartę kredytową (płatniczą). Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-maila, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym, numery karty kredytowej (płatniczej), daty ważności karty, kody CVV oraz opcjonalnie: nazwa firmy NIP.
 2. W późniejszych krokach Partner jest proszony również o podane dodatkowych danych, niezbędnych do realizacji zleconych mu audytów, dane te dotyczą sytuacji firmy oraz numer paczkomatu Inpost i są podane w formularzu po rejestracji i zakupie produktu. Nie są to dane obowiązkowe, są jednak niezbędne do realizacji powierzonych Kancelarii zadań.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest płatne i jest elementem zakupu pakietu abonamentowego. 
 4. Pierwsze logowanie się na Konto odbywa się poprzez wejście w link przesłany w mailu zwrotnym na podany adres e-mail oraz ustalenie hasła. Każde kolejne logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili złożyć wypowiedzenie i usunąć konto zgodnie z założeniami opisanym w § 8 ust. 2 pkt. 5, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.  

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1)
  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2) zarejestrować się/zalogować
  3) podpiąć kartę kredytową (płatniczą)/wybrać inną formę płatności – nie dotyczy produktów edukacyjnych udostępnianych za darmo;
  4) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub równoznaczny oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email; 
  5) uiścić opłatę aktywacyjną – nie dotyczy produktów edukacyjnych udostępnianych za darmo.
 2. Po zaakceptowaniu procesu płatności, Partner otrzymuje na maila fakturę VAT oraz skróconą wersję regulaminu, który zaakceptował. 
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia i opłaceniu produktu Partner niezwłocznie otrzymuje maila z niezbędnymi dokumentami, bez których dalsza współpraca jest niemożliwa tj. klauzula poufności oraz dokumenty administracyjne. Partner zobowiązany jest do odesłania skanów podpisanych dokumentów bez zbędnej zwłoki.  
 4. Odesłanie skanów podpisanych dokumentów przez Partnera jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z produktu Smart Protect. 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. produkt cyfrowy;
  b. paczkomaty Inpost. 
 2. 1) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. 
  Karta kredytowa (płatnicza) – subskrypcja, 
  b. Jednorazowych płatności przelewem tradycyjnym,
  c. Jednorazowych płatności BLIK.

  2) W przypadku płatności kartą płatniczą umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
  3) W przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony, Klient uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie Produktów, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności.
  4) W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony, płatności należne Sprzedawcy od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta. Płatności pobierane są do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji: Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zawartej na czas nieoznaczony; Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Sprzedającego.
  5) Klient, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Sprzedającemu oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to składa na adres support@zarabiajnapasji.com, wysyłając prostą informację pisemną o chęci wypowiedzenia umowy oraz następnie poprzez swój panel użytkownika odłączając kartę kredytową (płatniczą). W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność. Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Klienta do wybranych przez niego Produktów.
  6) Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu także w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności karty) – wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, z uwzględnieniem ustępu 5 §8.
  7) Sprzedający ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Sprzedającego o wypowiedzeniu składane jest poprzez wysłanie maila na adres wskazany podczas rejestracji konta. 
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a.  płatności kartą płatniczą, Klient jest obciążony niezwłocznie opłatą aktywacyjną, a następnie opłatą abonamentową co 30 dni zgodnie z cyklem rozliczeniowym. 
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

 

§ 10 Założenia produktu Smart Protect

 1. Produkt Smart Protect zakłada kompleksową obsługę przedsiębiorcy z zakresu prowadzenia biznesu. Oferowany produkt podzielony jest na cztery aspekty, takie jak: audyt/analiza, wdrożenie, opieka oraz dostępy. 
 2. Zakres produktu został szczegółowo opisany w § 10, 14 i 15, chyba, że w toku indywidualnej oferty strony ustaliły inaczej i potwierdziły to drogą mailową, pisemną fizyczną lub w inny sposób na nośniku trwałym. 
 3. Indywidualne warunki dotyczące zakresu Produktu Smart Protect zostaną szczegółowo opisane w Aneksie. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu pierwszeństwo mają zapisy Aneksu. 
 4. W ramach produktu Smart Protect Partnerowi przysługuje: pełen audyt prawny w zakresie opisanym w § 10 ust. VII pkt. 1, 1 godzina zegarowa analizy prawno-podatkowej na ZOOM w zakresie opisanym § 10 ust. VII pkt. 2, 1 godzina zegarowa szkolenia wdrożeniowego dokumentów prawnych, opisana § 10 ust. VIII, 1 godzina audytu biznesowego, opisana § 10 ust. VII pkt. 3 oraz audyt strony internetowej wraz z zabezpieczeniami i końcowy wynik tej analizy wraz z programem naprawczym. 
 5. Kancelaria zastrzega, że te elementy usługi, które polegają na szkoleniu, doradztwie lub konsultacjach odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów oraz wiedzy prowadzącego, jednak Kancelaria nie ma wpływu na skutki i sposób wdrożenia tych rozwiązań przez Partnera, jednocześnie deklarując, że dochowa szczególnej staranności, by informacje, które pojawią się podczas tych spotkań były wyczerpujące i treściwe. 
 6. Kancelaria odpowiada jedynie za wdrożenia, które w imieniu klienta wykonuje osobiście za pośrednictwem swojego zespołu. 
 7. Daty wdrożenia, harmonogram prac i terminy zobowiązań każdej ze stron każdorazowo będą ustalane w drodze mailowej z Partnerem. 
 8. Terminy określone w regulaminie wskazane są przy założeniu stałej i niezwłocznej współpracy ze strony Partnera. Niewykonanie przez Partnera zleconej czynności (np. przesłanie odpowiednich dokumentów) do Kancelarii może wydłużyć terminy określone w regulaminie bez winy Kancelarii. 
 9. AUDYT/ANALIZA:
  a. Audyt prawny, który ma na celu analizę regulaminu działalności pod kątem klauzul abuzywnych i prawa konsumentów, dokumentów związanych ze stroną internetową i sprzedażą na odległość, dokumentacji i przestrzegania przepisów RODO, kwestii muzycznych (umowy ze Stoart, ZAiKS, itp.), umów z pracownikami oraz bieżących spraw prawnych danego przedsiębiorstwa.
  b. Analiza podatkowa, która obejmuje:
  – ankietę podatkową, mającą na celu zgromadzenie informacji niezbędnych do analizy głównej;
  – analizę główną prawno-podatkową w postaci 1-godzinnego spotkanie za pośrednictwem platformy ZOOM z księgowym oraz prawnikiem;
  – wynik analizy głównej wraz z rekomendacjami prawnymi (jaką strukturę prawną rekomenduje) jak i podatkowymi (jaka forma będzie najkorzystniejsza dla podatnika);
  – analizę księgową, po zakończeniu powyższych, która ma na celu wycenienie oraz przyjęcie Partnera do nowego biura księgowego i po przyjęciu dokonać gruntownego sprawdzenia dotychczasowej księgowości.*Pakiet nie zawiera ceny za prowadzenie regularnej księgowości po tym jak biuro księgowe przejmie partnera. 

   

  c. Audyt biznesowy, który odbędzie się po ukończeniu 10-cio odcinkowego kursu online oraz po wypełnieniu ankiety. Audyt będzie polegał na 1-godzinnym spotkaniu za pośrednictwem platformy video-rozmowy ze specjalistą, który przygotuje plan naprawczy dla Partnera oraz zarekomenduje mu dalsze działania, zadania, materiały z platformy VOD oraz strategię biznesową.
  d. Audyt cyfrowy, obejmujący zasoby cyfrowe Partnera, w postaci strony www, serwera, poczty. Dodatkowo specjalista dokona weryfikacji bezpieczeństwa powyższych zasobów oraz optymalizacji samej strony www i zarekomenduje ewentualne zmiany, wypisując zagrożenia i luki, jakich się doszukał. 

 10. WDROŻENIE:
  a. Szkolenie w formie 1-godzinnego spotkania za pośrednictwem platformy ZOOM ze specjalistą, który wyjaśni zapisy w dokumentacji oraz wskaże, jak zastosować je w działalności gospodarczej Partnera. Szkolenie zostanie zarejestrowane i przesłane w formie video do Partnera.
  b. Modyfikacja i dostosowanie dokumentacji do potrzeb Partnera na poziomie ich tworzenia.  
 11. OPIEKA:
  a. Monitoring zmian w prawie, w razie potrzeby UPDATE dokumentów, informacji lub procedur.
  b. Modyfikacja i dostosowanie dokumentacji do potrzeb Partnera.
  c. Monitoring i cykliczna weryfikacja (raz na 3 miesiące) poprawności wdrożenia dokumentów i procedur przez Partnera.
 12. DOSTĘPY:
  1) Partner otrzymuje dostęp do:
  a) biblioteki cyfrowej;
  b) panelu głównego VOD Zarabiaj na pasji;
  c) trzech książek autorstwa Michała Kosla;
  d) 10 odcinków kursu wdrożeniowego “#UzbrojeniWiedzą”;
  e) 1x w miesiącu, 1,5 godzinnego spotkania za pośrednictwem platformy ZOOM na dyskusji grupowe, gdzie przedsiębiorcy na bieżąco dzielą się swoimi problemami i rozwiązują je wspólnie wraz z prowadzącymi;
  f) 1x w miesiącu, 1,5 godzinnego warsztatu online, prowadzonego przez naszych specjalistów, w bieżącym temacie, który ma na celu rozwój Waszego biznesu;
  g) prywatnej grupy w aplikacji Telegram, która ma usprawnić komunikację i umożliwić rozmowy w zamkniętym i bezpiecznym otoczeniu cyfrowym
  h) dostęp do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego przedsiębiorców w preferencyjnych cenach, ujętych w mailu powitalnym.
  i)  dostęp do sieci kontaktów oraz poleceń do specjalistów, z którymi mogą nawiązać kontakt na preferencyjnych warunkach w zakresie dodatkowych usług uzupełniających rekomendowanych zależnie od aktualnych potrzeb, na etapie audytu biznesowego.

§ 11 Przebieg Audytu/analizy w Smart Protect

 1. Do 3 dni po prawidłowym złożeniu zamówienia oraz pobraniu opłaty, Partner otrzymuje na maila, którego podał w trakcie rejestracji, informacje z działu prawnego o dokumentach niezbędnych do pełnej analizy jego sytuacji wraz z opisem jak odpowiednio przygotować te dokumenty oraz gdzie je wysłać. 
 2. Po odesłaniu dokumentacji przez Partnera następuje analiza prawna oraz pełna modyfikacja prawna. Przebieg analizy i modyfikacji prawnej następuje w terminie 10-14 dni roboczych od momentu otrzymania od Partnera dokumentów na audyt. Terminy modyfikacji oraz jej zakres jest uwzględniony każdorazowo w mailu zwrotnym do Partnera. 
 3. 6 dni od prawidłowego złożenia zamówienia oraz pobrania opłaty, Partner otrzymuje maila z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do analizy podatkowej w formie ankiety. Po jej wypełnieniu Partner wybiera za pośrednictwem aplikacji nakiedy.pl odpowiadający mu termin spotkania z Prawnikiem i Księgowym. Po jego akceptacji przez szkoleniowców, odbywa się spotkanie (analiza) za pośrednictwem aplikacji ZOOM. 
 4. Po zakończonej analizie, Partner otrzymuje nagranie ze spotkania do celów przekazania go wybranemu przez siebie księgowemu oraz analizę prawną tego jaką konstrukcję rekomenduje zespół analizujący. 
 5. W ramach dodatkowej usługi Partner może zlecić Mecenasowi budowę takiej konstrukcji prawnej, nie jest ona jednak częścią usługi. 
 6. Po wykonaniu powyższych kroków Partner zostaje skierowany na wstępną rozmowę do Biura Księgowego, gdzie zostaje poddany analizie dotychczasowej formy prowadzenia działalności oraz gdzie zostaje Biuro zapozna się z naszymi rekomendacjami i wyceni przyszłe usługi, jeśli Partner zdecyduje się na współpracę z Biurem. 
 7. W przypadku chęci podjęcia współpracy z Biurem Księgowym, Partner we własnym zakresie zleca te działania. Kancelaria jedynie rekomenduje regularną współprace z biurem księgowym, nie jest to jednak częścią usługi. 
 8. Partner do 10 dni od prawidłowego złożenia zamówienia oraz pobrania opłaty otrzymuje maila z instrukcjami w jaki sposób zgłosić się na audyt biznesowy. 

§ 12 Przebieg wdrożenia w Smart Protect

 1. Po pełnej modyfikacji dokumentów Partner otrzymuje informacje o możliwości rezerwacji terminu szkolenia poprzez aplikację nakiedy.pl, W aplikacji znajdują się wyszczególnione wolne terminy dostępności Prawnika, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie Partnera.  
 2. Partner rezerwuje wybrany przez siebie termin. Prawnik potwierdza termin szkolenia poprzez zatwierdzenie rezerwacji. Partner otrzyma informację o zatwierdzeniu terminu. 
 3. W wybranym przez Partnera terminie odbywa się szkolenie online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. 
 4. Podczas godzinnego szkolenia Prawnik wyjaśnia szczegółowo naniesione poprawki w dokumentacji oraz objaśnia jak z nich korzystać. W razie potrzeby modyfikuje zapisy i wysyła do ponownej weryfikacji i akceptacji. 
 5. Po zakończonym szkoleniu i akceptacji finalnych dokumentów, Partner otrzymuje na maila nagranie ze szkolenia wraz z instrukcją wdrożenia, w celach edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników. 

§ 13 Przebieg opieki w Smart Protect

 1. Stały nadzór nad zmianami w prawie, podatkach lub istotnych zmianach wpływających na biznes Partnera i publikacja update za pośrednictwem webinarów, spotkań grupowych lub publikacji premier na VOD. 
 2. Stałe wsparcie biznesowe w formie warsztatowej i publikacja update za pośrednictwem webinarów, spotkań grupowych lub publikacji premier na VOD. 
 3. Stała aktualizacja dokumentów, konstrukcji zaproponowanych czy elementów biznesowych, których się podjęliśmy, a których podstawy uległy zmianie i aktualności. 
 4. Pozostałe czynności związane z opieką działalności gospodarczej pozostają poza zakresem produktu Smart Protect. Dodatkowe godziny pracy specjalistów z zakresu prawa, podatków, finansów czy biznesu, nad zleceniem wykraczającym poza produkt, będą wyliczane po preferencyjnych warunkach przysługujących Partnerowi w ramach współpracy

§ 14 Zakres usług prawnych, które w szczególności wchodzą w skład pakietu w Smart Protect

 1. Przygotowanie dokumentacji: regulamin działalności gospodarczej, oświadczenia dla klientów; 
 2. Zabezpieczenie i przygotowanie dokumentacji RODO; 
 3. Regulacja kwestii muzycznych; 
 4. Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą na odległość oraz dokumentacji na stronę internetową; 
 5. Przygotowanie dokumentacji pod obozy/kolonie/półkolonie, eventy i imprezy weekendowe; 
 6. Zabezpieczenie przed wpisem do rejestru organizatorów imprez/usług turystycznych; 
 7. Zakładanie Klubu sportowego w formie stowarzyszenia zwykłego; 
 8. Przygotowanie umów zakazu konkurencji i lojalnościowych dla pracowników/osób współpracujących; 
 9. Modyfikacja lub przygotowanie umów dla pracowników pod kątem prawnym; 
 10. Proste modyfikacje innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
 11. Opiniowanie umów z kontrahentami/serwisami/portalami/współpracownikami; 
 12. Wysyłanie pism z Kancelarii do klientów/pracowników/współpracowników/kontrahentów w celu upomnień lub mediacji w przypadku sytuacji konfliktowych; 
 13. Pomoc w sprawach nagłych, analiza danego zdarzenia oraz rekomendacje względem dalszych działań; 
 14. Reprezentacja, modyfikacja i tworzenie dokumentów w zakresie innym niż powyższy i indywidualnie ustalonym z Partnerem, jeśli Kancelaria uznała, że może mieścić się to w ramach wykupionego pakietu. 

§ 15 Zakres usług prawnych, które nie wchodzą w skład pakietu w Smart Protect

 1. Windykacja długów; 
 2. Zakładanie spółki; 
 3. Modyfikacje w spółce niezakładanej przez Kancelarię; 
 4. Reprezentacja przed sądem; 
 5. Sprawy podatkowe przed ZUS/Urzędami skarbowymi; 
 6. Oraz pozostałe usługi, które nie były wcześniej realizowane dla Partnera z ramienia Kancelarii. 

§ 16 Produkty edukacyjne udostępniane za darmo

 1. Materiały VIDEO dostępne są na platformie  app.mailingr.com/dashboard. 
 2. Darmowe materiały VIDEO mają charakter edukacyjny, nie stanowią porad prawnych, podatkowych, inwestycyjnych czy biznesowo-organizacyjnych, a tym bardziej życiowych. Są one subiektywną oceną lub opinią osoby je wygłaszającej. 
 3. Za wykorzystanie konstrukcji prawnych i rozwiązań prawnych oraz innych sugestii prezentowanych w materiałach bez bezpośredniego nadzoru Kancelarii (wdrażanie za pośrednictwem lub w kooperacji bezpośredniej Kancelarią) odpowiada Słuchacz. 

§ 17 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 
 5. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, na podany przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta, adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, którzy zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

§ 18 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
  niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 19 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 2. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 20 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
  dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 6. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony https://zarabiajnapasji.com/polityka-prywatnosci/. 

§ 21 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

Adres konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy (-ów) o cechach konsumenta (-ów) 

  

Nazwa i adres przedsiębiorcy 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………..………………………….. 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

  

  

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy (-ów) o cechach konsumenta (-ów) 

  

  

(*) Niepotrzebne skreślić 

Kontakt: kontakt@kancelariairbis.pl
Messenger: Fundacja Zarabiaj Na Pasji

Polityka Prywatności